• Name: San Diego Droid
  • Caption: San Diego Droid : Diaulula sandiegensis